fra 1900 – 1949

1900                    

En telefonledning etableres til Bregninge.

1900                    

Ved udgangen af januar måned ophæves Brev-, Pakke-og Persontransporten mellem Svendborg og Troense, i stedet oprettes en forbindelse tre gange daglig med dampbåd til Troense.

1901                    

Der er nu 8 postbude på Tåsinge.

1901                    

Ny skolebygning opføres på Lundbyvej 99 og den gamle skole i Landet lukker. Den nye skole har forskoleklasser og boliger til lærerne.

1901                    

Skolerne i Bjerreby, Søby og Vornæs får bygninger til forskole og bolig til lærerinden.

1901                    

Den 8/1-1901 sælges skolejorden i Landet til ”Interessentskabet Thorseng” for en pris af 8.000 kr. Selskabet sælger den gamle skole i Landet til dyrlæge Rasmussen for 4.000 kr. og lader bygge en lægebolig for 16.000 kr. samt antager en læge på kontrakt. Herefter behøvede man ikke længere at skulle helt til Troense for at søge læge. En videre udstykning af den øvrige del af skolejorden følger, og Landet by opstår.

1902                    

Valdemars Slot bliver i sommeren 1902 sat under administration på grund af økonomiske vanskeligheder.

1902                    

Strandgade 31, Troense. Postmester Carstens står i forgrunden.

Strandgade 31, Troense.
Postmester Carstens står i forgrunden.

Den 1/9-1902 ændrer postekspeditionen i Strandgade 31 i Troense status til posthus med ansat postmester.

1902                    

Den 3/12-1902 sælges skolejorden ved Fredrik Juels Skole i Eskær til et konsortium med udstykning for øje.

1903                    

Tåsinge får i 1903 Telegrafdirektoratets tilladelse til, uden ekstrabetaling, at komme i forbindelse med Fyns Telefonselskab, og der blev oprettet en central i Landet på Skovballevej 14 og herfra forbindelse til de fleste byer.

Tåsinges centraler optages i Fyns Telefonselskabs telefonbog for første gang i 1903 udgaven, men bagerst i bogen.

1903                    

Brevsamlingsstedet i Vemmenæs Gæstgivergård nedlægges, og i stedet oprettes et ”Indskrivningssted for Rejsende”, som skal fungere under istransport.

1903                    

Tre parceller markjord fra Bjerreby Præstegård i Vårø sælges underhånds for i alt 31.000 kr.

1904                    

Landpost Peter Bylow, Troense.

Landpost Peter Bylow, Troense.

Lars Henriksen bliver ansat som postbud på en ”halvdagstur” med ruten: Valdemar Slot – Nørreskov – Knudsbølle – Bukkehave Mølle – Bregninge – Vievejen og tilbage til Troense.

Om sommeren cyklede postbudene, men ellers var det på ”gå-ben”. I Troense kørte bl.a. postbudene Peter Bülow og Frederik Hansen med hestevogn, en såkaldt gig.

1904                    

Det besluttes at nedbryde den gamle kirke i Bjerreby, angiveligt på grund af revner og eventuel fare for sammenstyrtning. Men den viste sig svær at nedbryde.

1904                    

Den 31/12-1904 rammes Tåsinge af en stormflod, som gennembryder dæmningen ved Vornæs Vejle. Ny dæmning etableres, og der isættes en lavvandssluse. Den tidligere vindmølle med vandsnegl flyttes op i Noret.

1905                    

Brugsforeninger etableres i Landet, Skovballevej 20 og i Bjerreby, Bjerrebyvej 32.

1905  

I 1905 åbnede det nybyggede Troense Badehotel. Postkortet er fra samme år.

I 1905 åbnede det nybyggede Troense Badehotel. Postkortet er fra samme år.

1905                    

Færgemændene anskaffer motorbåden ”Hertha” til hjælp for dampfærgen på de travle tider.

1905                    

Den 30/4-1905 finder den sidste kirkegang til den gl. kirke i Bjerreby sted. Den 8/5 -1905 starter nedbrydningen af kirken. Den 15/8-1905 påbegyndes opførelsen af den nye kirke i Bjerreby.

1905

Bjerreby Central, omtalt under 1905-1906. Urmageren havde 10 børn. På dette foto fra ca. 1911 ses de 3 yngste af pigerne (Helga, Ida og Karen) sammen med forældrene.

Bjerreby Central, omtalt under 1905-1906.
Urmageren havde 10 børn. På dette foto fra ca. 1911 ses de 3 yngste af pigerne (Helga, Ida og Karen) sammen med forældrene.

”Socialdemokratisk Forening for Thorseng” stiftes 12/10-1905

1905-1906     

Der oprettes telefoncentral i Bjerreby hos urmager Rasmus Jørgensen på Sophie Frederikke Vej 8. Centralen blev nedlagt 1/1-1948, og abonnenterne kommer under Landet Central.

1906                    

9/12-1906 indvies den nye kirke i Bjerreby.

1906                    

Lars Henriksen bliver ansat til postkørsel pr. hestevogn på ruten Bregninge – Landet – Gesinge – Skovballe. Han kunne tillige ordne ærinder i byen for folk på ruten og måske have en enkelt passager med, da han senere fik en større vogn.

I disse år blev landevejene til Vemmenæs og Skovballe grundigt istandsatte og gjort bredere.

1907                    

Den 1/5-1907 lægges næsten hele postvæsenet på Tåsinge ind under Svendborg Postdistrikt, kun øens nordøstlige hjørne bestående af Troense, Gl. Nyby og Bregninge kommer under postkontoret på Tåsinge, som benævnes Troense Posthus.

Brevsamlingssted oprettes hos murermester Hans Knudsen Nielsen, Skovballevej 14 i Landet. Brevsamlingsstedet blev betjent af samme familie gennem 3 generationer indtil 1989. Tre landpostbude udgik fra stedet.

Brevsamlingssted oprettes i Bjerreby hos købmand Niels Albrechtsen, Staboltvej 5. To landpostbude udgik fra stedet. Stedet blev betjent af samme familie indtil lukningen i 1993.

Lars Henriksen overtager postkørslen med hestevogn til Landet og Bjerreby brevsamlingssteder, og han får tillige en af landpostruterne, der udgår fra Bjerreby.

1908                    

Ekstrapostkontoret i Vemmenæs bliver nedlagt pr. 1/2-1908, og gårdmændene dér er ikke længere ”kørepligtige”.

1908   

Troenses nye posthus Strandgade 29.

Troenses nye posthus Strandgade 29.

1/5-1908 tages det nyopførte posthus i Strandgade 20 i Troense i brug.

Troense Strandvej 14

Troense Strandvej 14

 

Forinden havde huset på Troense Strandvej 14 i perioden 1906–1908 fungeret som midlertidigt posthus.

1908                    

Der opføres ny forskole til Bregninge Skole på Sundbrovej 55.

Der opføres ny forskole til Fredrik Jules Skole i Eskær på Frederik Juels Vej 4.

1909                    

En mindre telefoncentral oprettes i Vemmenæs hos Johan Christensen, Vemmenæsvej 3. Centralen nedlægges 19/4-1930.

1910                    

Fra Valdemars Slot udbydes de første gårde og huse til salg til fri ejendom.

1911

Kragekær Mejeri

Kragekær Mejeri

Den 9/11-1911 indvies det nyopførte mejeri “Kragekær a/m”. Indvielsesfest med 200 gæster blev holdt på Skovballe Kro. Mejeriet erstattede “Staus Mejeri” (se 1894), som derefter blev revet ned.

1912                    

Den 1/10-1912 bliver der oprettet en mindre telefoncentral i Vornæs hos købmand Signe Valentin, Søren Lolks Vej 30. Centralen nedlægges 1920.

1912                    

Den 20/10-1912 bliver det nye forsamlingshus i Bjerreby indviet.

1913                    

På initiativ af bonden Søren Lolk stiftes Taasinge Haandværkerforening den 27/4-1913.

1914-1915      

En mindre telefoncentral oprettes hos snedker Johannes Poulsen, Bregningevej 54 i Vindeby.

En mindre telefoncentral oprettes hos Maren Marquardsen, Skoveballevej 122 i Gesinge.

Centralen i Vindeby nedlægges ca. 1930 og centralen i Gesinge (Ny Søby) nedlægges ca. 1931. Herefter findes der kun telefoncentraler i Troense, Landet og Bjerreby.

Abonnenterne fra de nedlagte centraler kom herefter under en af de fortsat eksisterende centraler.

1918                    

Den 15/7-1918 bliver Taasinge Frugtsalgsforening stiftet som et andelsselskab, med lager og pakkeri ved dampskibsbroen i Troense. I 1934 bliver der bygget et nyt lager og pakkeri i Bregninge, Sundbrovej 46. I 1971 bliver Sundbrovej 46 solgt til et privat firma.

1919                    

Der etableres elektricitetsforsyning til Tåsinge, og Andelsselskabet Taasinge elektricitetsforsyning stiftes.

1920                    

Den 1/7-1920 får Fyns Kommunale Telefonselskab Tåsinges centraler og ledningsnet i forpagtning fra Staten. En koncession, der gjaldt frem til 1940. Derefter må det antages, at Tåsinges centraler og ledningsnet bliver fuld ud overtaget af F.K.T.

1922                    

Kroejer Peter Nielsen på Vindeby Kro, starter rutebilkørsel på Tåsinge, dog med en kort levetid.

1923                    

Efter at Peter Nielsens rutebilkørsel havde ligget stille omkring et halv år, starter Lars Henriksen den 1/7-1923 rutebilkørsel på Tåsinge.

1923                    

Baron Carl Juel Brockdorff bliver myndig og overtager ejerskabet af Valdemars Slot.

1923                    

Taasinge Bogsamling opstår ved sammenlægning af de mange mindre bogsamlinger bl.a. skolernes, læseforeningernes, Ungdomsforeningens og Afholdsforeningens. Der ydes kommunalt tilskud til Taasinge Bogsamling.

1924                    

Den 1/7-1924 ansættes Mathias Andersen som rutebilchauffør og den 8/6-1929 ansættes Peter Nielsen (Verup)

1925                    

Rutebilkørslen udvides til også at dække Vemmenæs.

1926                    

Færgeprivilegiet ved Vindeby-Svendborg overfarten overgår til øens 3 kommuner samt Svendborg by. Den første motorfærge ”Taasinge” indsættes den 18/7 -1926. Til betjening af natsejladsen anskaffes motorbådene ”Ellen” og ”Kaia”.

Færgeselskabet ”Rudkøbing-Vemmenæs” oprettes, og der indsættes en motorfærge til besejling. Indtil da havde kromanden i Vemmenæs haft passagertransporten, bl.a. fra 1912 med motorbåden “Mira”.

Maleri af Vindeby gamle Færgegaard

Maleri af Vindeby gamle Færgegaard. Ukendt kunstner.

1928

8. august 1928 nedbrændte Vindeby Færgegaard. Den nye skovridderbolig ved Valdemars Slot blev herefter “taget ned” og genopført i Vindeby til brug som Færgegaard.

1930                    

Et postudvekslingssted under Svendborg Postkontor bliver oprettet hos købmand Fredholm, Sundbrovej 50 i Bregninge.

1933                    

Taasinge Turistforening stiftes. Foreningen nedlægges i 1970.

1934    

Nyt forsamlingshus opføres i Landet, og det gamle nedrives.

Nyt forsamlingshus opføres i Landet, og det gamle nedrives.

 

1934

Kirkesalen i Slotsalleen i Troense står færdigbygget og tages i brug.

1935                    

Taasinge Bibliotek oprettes med hovedbibliotek i et redskabsrum på 18 m2 i det nye Taasinge Forsamlingshus med lærerinde frk. Anne Simonsen som bibliotekar. Der etableres nye udlånssamlinger i 7 af øens skoler, i Bjerreby dog hos snedker Chr. Pelle, Bjerrebyvej 70. En biblioteksforening stiftes med dyrlæge P. Petersen, Landet, som formand.

1939                    

Marie Lolks hus

Marie Lolks hus

Ved gavebrev af 27. marts 1939 forærer frk. Marie Lolk, Landet, sit hus på Biblioteksvej 1 til bibliotek. Biblioteket indrettes herefter i hendes stuer.

1946                    

Den 1/4-1946 overtages Landet Telefoncentral af fru Ellen Margrethe Nielsen, centralen flyttes herefter fra Skovballevej 14 til et nyopført hus på Elvira Madigans Vej 10.

1946                    

Dampfærgen ”Fritz Juel” sejler sin sidste tur den 23/6-1946 og bliver herefter oplagt for stedse.

1947  

Motorfærgen “Svendborgsund” indsættes 10/5-1947 på Vindebyoverfarten.

Midt i billedet ses Tinghavevej 5 i Landet, hvor der i en periode var "fryseri".

Midt i billedet ses Tinghavevej 5 i Landet, hvor der i en periode var “fryseri”.

1948                    

Den 21/4-1948 etableres Tåsinge Andels Fryseanlæg i huset Tinghavevej 5 i Landet. Fryseriet nedlægges 1/4-1969 og frysemester Andreas Nielsen overtaget huset til privat beboelse.

1948

Sundhøj Købmandshandel åbner i nybygget ejendom på nuværende Solvej i Sundhøj. Anton Madsen ejer ejendommen og svigersønnen Hans Vilhelmsen ansættes som daglig leder og overtager selv ejerskab over ejendommen i 1960.

1949                    

Den 1/7-1949 overtager DSB rutebilkørslen på Tåsinge. Mathias Andersen ansættes som chauffør af DSB.